Media

PHIG.pl » Media » „Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich”- najnowsze badania Eurobarometru

„Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich”- najnowsze badania Eurobarometru

  • Data wydarzenia 11 kwietnia 2016
  • ·
  • Publikacja 12 kwietnia 2016
  • ·

Mieszkańcy Oviedo i Malagi są najbardziej zadowoleni z życia w swoim mieście, natomiast mieszkańcy Madrytu i Barcelony wskazują na wiele braków w funkcjonowaniu tkanki miejskiej. 

 

To wyniki ostatniego badania Eurobarometru „Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich”, opublikowane przez Komisję Europejską. W analizie pod uwagę wzięto szereg poszczególnych aspektów życia w miastach: jakość infrastruktury i usług, możliwości zatrudnienia, sytuacja mieszkaniowa, integracja cudzoziemców, poczucie bezpieczeństwa, zanieczyszczenie powietrza, obszary zielone, dostęp do kultury, jakość zabudowy i czystość.

Badanie Eurobarmetru „Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich”  przeprowadzane jest co trzy lata od 2004 r. W najnowszej edycji udział wzięli mieszkańcy 79 miast z 32 krajów europejskich.

 W Polsce na pytania odpowiadali mieszkańcy Białegostoku, Gdańska, Krakowa i Warszawy.

 

Miasta dobre do życia


Najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim mieście zadeklarowali mieszkańcy Oslo, szwajcarskiego Zurychu (po 99 proc.), duńskiego Aalborga,  oraz Wilna i Belfastu (po 98 proc.). Wśród hiszpańskich miast najlepszy wynik (97 proc.) osiągnęła Malaga, zaś wśród  polskich Białystok - 96 proc. Jednocześnie w 23. badanych miastach, poziom satysfakcji przekracza 95 proc., a w kolejnych w 54. miastach aż 90% mieszkańców jest zadowolonych z ich funkcjonowania.

 

Satysfakcja w zakresie poszczególnych aspektów funkcjonowania miasta


Pod względem zadowolenia z transportu miejskiego między miastami występują znaczące różnice. Najbardziej usatysfakcjonowani są mieszkańcy Zurychu, Wiednia, Helsinek (tu 93 proc. bardzo zadowolonych i zadowolonych), Madrytu 72 proc. (z czego 63 proc. mieszkańców korzysta z transportu miejskiego), najmniej zaś Palermo, Rzymu i Neapolu. Ogólnie wysokie wyniki osiągnęły miasta niemieckie, niskie natomiast aglomeracje włoskie.

Badanie wykazało również, że 7 stolic państw członkowskich UE znajduje się wśród 10 miast najgorzej ocenionych pod względem satysfakcji ze szkół i ośrodków naukowych.

Trzy polskie miasta znajdują się wśród siedmiu najlepiej ocenionych pod względem dostępu do sklepów - Kraków i Gdańsk (po 95 proc.) oraz Białystok (94 proc.).

 

Możliwości znalezienia pracy i odpowiedniego miejsca zamieszkania większość respondentów ocenia jako wyzwania. Ogólnie jednak w wielu miastach sytuacja na rynku pracy jest odbierana bardziej pozytywnie niż w 2012 r., np. w Krakowie poziom satysfakcji wzrósł o 16 pp. - do poziomu 43 proc. W 9 stolicach UE znalezienie mieszkania jest oceniane jako trudne przez ponad 80 proc. zapytanych.

 

Mieszkańcy większości badanych miast pozytywnie oceniają obecność obcokrajowców. W 62. miastach, w tym również w hiszpańskim Oviedo poziom pozytywnych odpowiedzi wynosi 70 proc. lub więcej. Jednocześnie, respondenci stali się bardziej negatywnie nastawieni w Istambule (43 proc., -25), Ankarze (45 proc., -20) oraz Sofii (57 proc., -17). Wśród branych pod uwagę Polaków najbardziej pozytywnie obecność obcokrajowców oceniają gdańszczanie (83 proc.).

 

Europejczycy czują się bezpieczni w większości badanych miast (w 52 miastach poziom poczucia bezpieczeństwa wynosi lub przekracza 75 proc.). W Madrycie na tle stolic europejskich 80% mieszkańców czuje się bezpiecznie. Jednocześnie w 17 miastach mniej niż połowa osób ufa współmieszkańcom, np. w Warszawie wskaźnik ten na tle stolic europejskich wynosi 45 proc.

 

Ogólnie wśród badanych miast najwięcej osób, bo aż 97 proc.,  czuje się bezpiecznie w Zurichu. Dla Oviedo odsetek ten wynosi 96%, tam też najwięcej osób wierzy swoim sąsiadom i obdarza ich zaufaniem (90 proc.). W Madrycie poziom zaufania do sąsiadów również jest wysoki, bo wynosi 70 proc.

 

Najbardziej zróżnicowane poglądy respondenci mają w kwestii jakości powietrza. W 61 miastach większość mieszkańców nie zgłasza zastrzeżeń, jednocześnie w kolejnych 20 poziom niezadowolenia przekracza 50 proc. Negatywnie wyróżnia się tu Kraków z wynikiem 83 proc. Podobne tendencje zauważyć można w ocenie poziomu hałasu i czystości miast. Niezadowoleni z czystości powietrza są mieszkańcy Madrytu (tylko 31 proc. zadowolonych) i Barcelony. Narzekają oni również na hałas, chociaż jego poziom wyraźnie zmalał w porównaniu z poprzednimi latami, w Madrycie poprawa wyniosła 14 pproc., zaś w Barcelonie 10 pproc.

 

Jeśli chodzi o zadowolenie z obszarów zielonych, poziom satysfakcji wynosi lub przekracza 80 proc. w 53 miastach. Wśród najlepiej ocenianych pod tym względem miast znajdują się Malmo (97 proc.), Monachium i Białystok (po 95 proc.). W Madrycie odsetek mieszkańców, którzy dobrze oceniają obszary zielone wyniósł ogrody 69 proc. na tle pozostałych stolic europejskich. Z kolei obywatele Oviedo doceniają czystość, wygląd budynków i ulic swojego miasta,  także ilość ogrodów (83 proc. pozytywnych głosów).

 

W innym świetle przedstawia się życie mieszkańców Malagi i Barcelony, z których ponad 75 proc. deklaruje łatwość dostępu do kultury. Cena utrzymania domu w Maladze i Ovieda jest odpowiednia dla 62 proc mieszkańców, natomiast w Madrycie akceptuje ją zaledwie 37 proc.

 

Mieszkańcy Madrytu również słabo ocenili jakość opieki medycznej w swoim mieście, dostęp do obiektów sportowych, kulturalnych, stan budynków i ulic. Zaledwie połowa mieszkańców stolicy Hiszpanii jest przekonana o pomocy i sprawnym działaniu administracji i służb miejskich.

 

Nie dziwią zatem starania włodarzy Madrytu, by poprawić jakość świadczonych usług takich jak takich jak dostawa wody, gospodarowanie odpadami, transport, oświetlenie ulic i konserwacji zieleni. Niedawno została wdrożona nowa platforma technologiczna, która umożliwia szybką komunikację i reakcję obywateli na nieprawidłowe działania usługowego sektora prywatnego. Platforma integruje w czasie rzeczywistym informacje zwrotne od mieszkańców z danymi zgromadzonymi przez czujniki, kamery i Internet. Zapewnia mechanizm do pomiaru i analizy ponad 300. wskaźników skuteczności różnych działań usługodawców, co przekłada się bezpośrednio na polepszenie jakości życia w stolicy Hiszpanii.

 

Pełna wersja raportu ( w pdf): http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf c.europa.eu

Źródło: ec.europa.eu/polska/news

 

World Economic Forum. Raport Inspiring Future Cities & Urban Services. Shaping the Future of Urban Development & Services Initiative, April 2016. Studium przypadku dostarczone przez IBM Corporation